خــانــه‌ای مـجـازی، راهـکـار‌هــایـی جــامــع

بـرای حـفظ، صـیانت و گـسترش خـط فـارسی

در مـحیط‌هـای مـجازی و رسانه‌هـای دیجیتال

به مناسبت روز آزادی نرم‌افزار

خانه فونت تقدیم می‌نماید

فونت‌‌های فارسی با مجوز آزاد

رسالت ما

ما معتقدیم که فونت آینده خط فارسی است …

فونت‌های آزاد